Bestyrelsens opgaver i forhold til Campus10

Bestyrelsen skal i samarbejde med leder og personale understøtte og styrke alle aspekter i skolens virke med fokus på samarbejdet mellem skole, hjem og ungdomsuddannelserne.

De 5 vigtigste områder af samarbejdet mellem skole og hjem:

- Kommunikation mellem skole og hjem
- Underretning af hjemmet om elevens udbytte
- Forældremøder
- Skole-hjem-samtaler
- Deltagelse i skolens liv

Bestyrelsens vigtigste styringsredskab er udarbejdelse af principper for skolens virke med fokus på samarbejdet mellem skole, hjem og ungdomsuddannelserne.

Tilsyn

At føre tilsyn er både en pligt og en ret for bestyrelsen. Det kan være en hjælp, at formulere succeskriterier som pejlemærker i forhold til de vigtigste områder af samarbejdet mellem skole, hjem og ungdomsuddannelserne.

Budget

Bestyrelsen godkender skolens budget og har dermed indflydelse på, hvad midlerne skal bruges til.

Men lige så vigtigt er det, at have et konstruktivt samarbejdsmiljø i bestyrelsen, hvor bestyrelsen også kan sparre og inspirere skolens ledelse med forslag og ideer.

Mødestruktur

Der er 4 ordinære møder i bestyrelsen som fastlægges før skoleårets start. Møderne planlægges med udgangspunkt i skolens og bestyrelsens årshjul. Dagsorden for møderne laves af bestyrelsens formand og skolens leder. Punkter til dagsorden sendes til formanden efter de af forretningsordenens vedtagne regler. Møderne har en varighed af 2 timer, hvor der er inkluderet et let traktement.

Ansvar for læring

- Skoleledelsen sætter retning for skolen og arbejder målrettet med pædagogisk udvikling
- Skoleledelsen står for den administrative og pædagogiske ledelse af skolen
- Skoleledelsen er ansvarlig for skolens virksomhed over for bestyrelsen og kommunalbestyrelsen

Samarbejde om læring

- Skoleledelsen arbejder sammen med medarbejderne om at løse opgaverne på skolen
- Skoleledelsen inddrager skolens elever i spørgsmål om elevernes sikkerhed og sundhed
- Formen for, hvordan eleverne inddrages, drøftes med elevrådet

Skoleledelsens opgaver

Skoleledelsen leder og fordeler arbejdet mellem skolens ansatte og træffer alle konkrete beslutninger vedrørende skolens elever.
Skoleledelsen udarbejder forslag til skolebestyrelsen om:

- Skolens læseplaner
- Forslag til principper for skolens virksomhed
- Forslag til skolens budget. Kommunalbestyrelsen har fastsat de økonomiske rammer for budgettet