Forældresamarbejde

Campus10 prioriterer en god og konstruktiv kontakt ml. skolen og hjemmet. 

Kontakten foregår primært på skolens kommunikationsplatform AULA og gennem forældremøder, skole-hjemsamtaler og informationsmøder.

Principper for skolehjemsamarbejde

Målet med skolehjemsamarbejdet

Målet med samarbejdet er, at sikre eleverne de optimale udviklingsbetingelser både hjemme og i skolen.
En åben og ærlig dialog giver det bedst mulige udgangspunkt for at kunne støtte elevens læring i skolen.

Forventninger til de implicerede parter

Skole og hjem har fælles ansvar for, at relevante forhold omkring elevens situation er kendte herunder:

  • Personlige og sociale problemstillinger
  • Faglige udfordringer
  • Hjælpemidler i undervisningen
  • Diagnoser

Det er vigtigt, at vi møder hinanden i gensidig respekt.

Forældremøder

Der afholdes et årligt forældre-/informationsmøde i foråret før skolestart. På mødet deltager skolens lærere, bestyrelsesrepræsentanter og skolelederen. På mødet vælges forældrerepræsentanter til bestyrelsen. Der orienteres om indgange, undervisningen, studietur mv.

Der kan afholdes ekstra forældremøder, hvis skolen eller bestyrelsen skønner, at dette er nødvendigt.

Årsplaner

Årsplanlægningen skal tage udgangspunkt i færdigheds- og vidensmålene. Kompetencemål og færdigheds- og vidensmål er bindende. Det er lærerens opgave at nedbryde – eller omsætte – Fælles Mål til konkrete mål for, hvad eleverne skal kunne ved afslutningen af et undervisningsforløb.

Målene angiver skridt på vejen til at nå det fælles læringsmål, og mål, der kan forklares og gøres tydelige for eleverne. Med det udgangspunkt kan læreren skabe passende læringsudfordringer for alle elever.

Læreren skal nedbryde Fælles Mål til læringsmål for undervisningsforløb. Læringsmålene er skridt på vejen til at nå det fælles mål.

Evaluering

Læreren skal løbende evaluere, hvor eleverne er i forhold til læringsmålene, og hvordan de kan støttes og udfordres i at komme videre i retning af målene. En formativ evaluering gør det muligt for læreren at give eleverne feedback på deres læringsudbytte undervejs i forløbet. Den formative vurdering af elevernes læringsudbytte undervejs følges op af en summativ vurdering af samtlige elevers læringsudbytte. Vurderingen danner afsæt for planlægningen af det næste forløb, og læreren vurderer samtidig, om der er elever, som ikke har nået læringsmålene på det mindst acceptable niveau og beslutter, hvad der i så fald skal iværksættes.

Formativ evaluering skal styrke og stimulere elevens faglige udvikling i modsætning til summativ evaluering, der skal afgøre, om en minimumskompetence er opnået, svarede til bestået eller ikke-bestået.

Den formative evaluering kan også ses som en 'fremadrettet evaluering', hvor den summative evaluering er rettet mod afsluttet arbejde.

Skolehjemsamtaler

Der afholdes fast en årlig samtale på baggrund af elevens læringsmål og evaluering. På mødet informeres forældre og elev om uddannelsesparathedsvurderingen. Såfremt eleven ikke vurderes uddannelsesparat, fremlægges en handleplan for opnåelse af parathed eller der skitseres et alternativt forløb. Såfremt det viser sig nødvendigt kan både lærere, skoleleder og forældre ønske yderligere samtaler. Den, der indkalder til ekstra-samtaler, udsender på forhånd en dagsorden til de implicerede.

Eleven deltager altid i skolehjemsamtalen.

Elevsamtaler

Der afholdes løbende individuelle og gruppesamtaler med læringsmålene som udgangspunkt.