Trivsels- og antimobbepolitik

Jf. Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø af 4. april 2017

Campus10 er kendt for at have en stærk fællesskabsfølelse blandt eleverne, hvilket er tydeligt for alle, der har deres daglige gang på skolen. Som mennesker er vi nysgerrige og interesseret i, hvem vi omgås. Dette kendetegner både det daglige samvær i og uden for undervisningen. Vis hensyn, vær præcis og gør dit bedste er nøgleord, hvilket også betyder, at mobning ikke er et udbredt fænomen på skolen.

Nedenfor vil vi beskrive, hvad mobning er og give personalet og elever en anvisning på, hvad vi hver især kan gøre, hvis vi oplever mobning på skolen. Derudover vil vi redegøre for, hvordan skolen systematisk sætter ind for at få stoppet mobning.

Mobbedefinition Børns Vilkår:
Mobning er en persons eller gruppes systematiske forfølgelse eller udelukkelse af en enkelt person på et sted, hvor denne er ”tvunget” til at opholde sig. Handlingerne kan stå på over en kortere eller længere periode og være både fysiske, sproglige eller med inddragelse af et digitalt medie.

På Campus10 hører det til god social omgang at udvise respekt og ansvarlighed over for hinanden. Vi taler således ordentligt til hinanden og fravælger en grov eller sårende sprogbrug. Vær også opmærksom på, at det skrevne ord på sociale medier lettere misforstås end det, vi siger til hinanden. Desuden er det ikke respektfuldt at gå ind på andres profiler, fotografere andre uden deres vidende eller videresende billeder af andre uden deres tilladelse. Det er til enhver tid personalets ansvar at gå forrest som rollemodeller med god og ordentlig kommunikation og respektfuld opførsel.

Mobning er en adfærd, der er i klar strid med skolens ordensregler. Elevernes trivselsråd præciserer, at skolens arbejdsmæssige og sociale fællesskab forudsætter generel ansvarlighed, hensynsfuldhed, omtanke og i det hele taget civiliseret adfærd af alle både i og uden for undervisningen. Det er alment anerkendt, at trivsel er en forudsætning for læring og udvikling.

Vi har fokus på følgende tiltag for at sikre den enkelte elevs trivsel og forebygge mobning:

 • Vi forventer, at læreren er nærværende i undervisningen på en sådan måde, at han/hun er opmærksom på den enkelte elev og på det sociale samspil mellem eleverne. Ligeledes forventer vi, at læreren griber ind, hvis der er tegn på mobning
 • Alle klasser har teamlærere, en eller flere faglærere tilknyttet, som løbende sætter fokus på trivsel
 • Teamlærerne gennemfører elev-/læringssamtaler løbende med fokus på faglighed, progression og trivsel
 • Ved skolestart drøfter teamlærere med klasserne, hvad god klasserumskultur er, og hvordan mobning forebygges
 • Enhver elev kan kontakte en af sine teamlærere, hvis der opstår trivselsproblemer
 • Der gennemføres 2 årlige elevtrivselsmålinger
 • Hvis der konstateres problemer med det psykiske undervisningsmiljø, udarbejder ledelsen i samarbejde med personalet og skolens trivselsråd en handleplan, der angiver med hvilke foranstaltninger problemerne kan bringes til ophør.
 • Handleplanen skal udarbejdes senest 10 dage efter, at problemerne er konstateret, jf. Nr. 311 Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø

Hvis du mod forventning møder mobning på Campus10, er der en række ting, du skal gøre:

 • Forsøg at skelne mellem sjov og alvor i situationen
 • Sig fra, hvis du vurderer, at der faktisk er tale om mobning
 • Sørg for, at der tages hånd om problemet, f.eks. ved at bringe det frem i lyset. Gå til din lærer, klasseteamet, faglærer eller skolens ledelse
 • Støt den, der bliver mobbet

Både som elev og som ansat har du et ansvar for at give informationer om eventuel mobning videre. Lærere, skolens trivselsråd og skolens ledelse vil derpå handle for at løse problemet. Mobning kan medføre sanktioner for den enkelte elev, jf. cirkulære om god ro og orden i folkeskolen.

Strategi mod digital mobning

Digital mobning forstås som krænkende, nedværdigende og ekskluderende handlinger, som børn og unge udsættes for. f.eks. via sms eller på de sociale medier.

I det daglige og øvrige arbejde med trivsel, har vi for øje at give eleverne kompetencer til at færdes sikkert på nettet, og til at skelne mellem, hvad der er i orden, og hvad der ikke er i orden i den digitale kommunikation. På det konkrete plan har vi i samarbejde med SSP (et kriminalitetsforebyggende samarbejde mellem politiet, de sociale myndigheder og skolen) udvalgte undervisningsforløb, som arbejder målrettet med at forebygge digital mobning. Ved konflikter, der rækker ud over skolens rammer, inddrages SSP.